Valide-i Atik Mah. Koltukçu Rıza Sk. No:4 Üsküdar / İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

Vakıf Senedi

  • VAKIF SENEDİ

Madde – 1:
Vakfın adı “ÇEVRE VAKFI” olup bu senette “vakıf” olarak anılmıştır.

Madde – 2:
Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Açık adresi Valide-i Atik Mah. Koltukçu Rıza Sk. No:4 Üsküdar’dır. Vakıf yetkili makamların iznini alarak yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyet kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde – 3:
Türkiye’nin sahip olduğu tabii, tarihi ve kültürel varlıkları korumak, yaşatmak ve geliştirmek. Çevre değerlerinin özgün bir halde gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak, bu değerleri tüm insanlığa tanıtmak, çevre meselelerine sahip çıkmak ve çevre bilinci oluşturmaktır.

Madde – 4:
Vakıf bu amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a- Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar,
b- Ülkemizdeki çevre değerlerinin, tabii, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için yasalar çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapar, iletişim araçlarından da yararlanarak kamuoyu oluşturur, her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunur, milli çevre politikaların geliştirilmesine katkı sağlar,
c- Yetkili makamların izni ile park ve dinlenme alanları ile özel ormanlar oluşturur, amacına uygun özel müzeler açar, bilim kurul ve komisyonları ile bilgi merkezleri kurar, basın ve yayın faaliyetlerinde bulunur, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olur.
d- Çeşitli bağış ve tahsisler yanında her türlü ayni, şahsi ve fikri hakları iktisab eder, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunur,
e- Yetkili makamların izni ile yasaların yasaklamadığı her türlü yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunur ve gerekli tasarrufları yapar.

Madde – 5:
Bu senette belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için kurucu üyelerden Emin Çınar üzerine kayıtlı, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Kireçburnu Mahallesi, İshak Mevkiinde tapuya kayıtlı bulunan, 81 pafta, 497 ada, 14 parselde yer alan, cilt: 1 sayfa: 81 de tescilli, zemin kat, 2 nolu, 30/430 arsa paylı bağımsız bölüm tahsis edilmiştir.

Ayrıca vakıf, yetkili makamların izni ile, her çeşit menkul ve gayrimenkul malları, hak ve alacakları iktisab edebilir. Şartlı veya mükellefiyetli bağışların yada vasiyetlerin kabulünde Yönetim Kurulunun takdir ve yetkisi vardır.

Madde – 6:
Vakfın gelirleri şunlardır:
a- Menkul ve gayrimenkul gelirleri,
b- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar,
c- Basın ve yayın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
d- Vakıf tarafından kurulacak veya iştirak edilecek iktisadi işletmelerin gelirleri,
e- Vakıf tarafından düzenlenecek toplantı, seminer, gezi gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelirleri.

Madde – 7:
Vakfın organları mütevelli heyet, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur.

Madde – 8: Kuruluşu
İlk mütevelli heyet vakıf senedini imzalamış bulunan kuruculardan oluşur. Mütevelli heyet üyeliği istifa, ölüm veya mütevelli heyet kararı ile son bulur. Mütevelli heyet üye sayısı en az beş kişiden bu senedin altında imzası bulunan vakıf kurucuları vakfın kurulması ile birlikte ilk mütevelli heyeti oluşturmuş olur.

Madde – 9: Görevleri
a- Vakfın mütevelli heyet üyelerini belirlemek, yönetim ve denetim kurullarını seçmek ve ibra etmek,
b- Yönetim kurulunca hazırlanan vakfın çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerini aynen veya değiştirerek kabul etmek,
c- Yönetim kurulu bütçesini kabul etmek, yönetim kurulunun hesap, mali tablo ve faaliyet raporlarını incelemek,
d- Şubelerin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek veya bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
e- İstişare, ilmi çalışma veya vakfın faaliyetlerini yürütmek amacıyla istişare kurulları veya çalışma ve faaliyet komisyonları oluşturmak, bunların sayı ve çalışma esaslarını belirlemek veya bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
f- Vakıf senedinde gerekli görülen değişiklikleri yapmak,
g- Yetkili makamların izni ile gayrimenkul almak, satmak veya başka bir surette elden çıkartmak, yıkmak veya inşa etmek yada genişletmek, vakfın gayrimenkulleri üzerinde kanunlarca kabul edilen her türlü tasarruflarda bulunmak, mütevelli heyet bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını yönetim kuruluna devredebilir.

Madde – 10: Çalışma Esasları
Mütevelli heyet yılda en az bir defa mütevelli heyet başkanının belirlediği tarihte olağan olarak toplanır. Mütevelli heyeti, üye çoğunlunun veya yönetim kurulunun talebi üzerine olağanüstüde toplanabilir.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır, vekaleten oy kullanılamaz. Vakıf senedinin değiştirilmesine ilişkin karar için üye tam sayısının 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması ve kararın mevcut oyların 2/3 çoğunluğu ile alınması şarttır. Diğer kararlar için toplanı nisabı Vı ve karar nisabı ise mevcudun çoğunluğudur.

Madde – 11: Kuruluşu
Yönetim kurulu mütevelli heyet tarafından en fazla üç yıllık bir süre için seçilen en az üç üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri için ayrıca birinci ve ikinci yedek üye seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip seçer.

Madde – 12: Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu vakfın yönetim ve temsil organıdır. İlgili kanun, tüzük ve vakıf senedi hükümlerine uygun olarak üzerine düşen görevleri yerine getirir. Bu çerçevede,

a- Vakfın gayesine uygun kurum ve tesisler açmak bunları işletmek, bu maksatla binalar kiralamak, tamir etmek,
b- Vakfın ertesi yıla ait bütçe ve çalışma planlarını hazırlayarak mütevelli heyete sunmak ve bunları uygulamak,
c- Vakfın kesin hesabı ile geçmiş çalışma yılına ilişkin mali tablo ve faaliyet raporlarının hazırlayarak mütevelli heyete sunmak,
d- Vakfın leh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunmak, sulh ve ibra etmek,
e- Vakfın amaçlarına uygun her türlü yardım ve bağışı kabul veya reddetmek, vakıf gelirlerini artırmak amacıyla yatırımlar yapmak,
f- Mütevelli heyetçe belirlenen yönetmelikler çerçevesinde yeterli sayıda eleman istihdam etmek, görev verildiği takdirde istişare kurulu ve çalışma komisyonlarının üyelerini belirlemek, çalışmaları neticelendirmek ve hazırlanan teklif ve raporları mütevelli heyete sunmak,
g- Vakıf işlerinin yürütülmesiyle ilgili her türlü yükümlülüğü yasalar ve vakıf senedi çerçevesinde sorumluluk taşıyarak yerine getirmek.

Madde – 13: Çalışma Esasları
Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkanın veya üye çoğunlunun talebi üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Olağanüstü toplantılar için bir hafta önceden gündem belirtilmek suretiyle yazılı haber verilir. Toplantı nisabı 1/2 dir. Her üyenin bir oy hakkı olup vekalet geçerli değildir. Kararlar mevcut üyelerin oy çokluğuyla alınır.

Madde – 14:
Denetleme kurulu mütevelli heyet tarafından kendi aralarında veya üçüncü şahıslardan en fazla üç yıl süreyle seçilir. Üç üyeden oluşur. Mütevelli heyet ayrıca birinci ve ikinci yedek üyeleri de seçer. Yedek üyeler yerine seçildikleri üyenin görev sürelerini tamamlar. Denetim kurulu yılda en az iki kez vakfın gelir ve giderlerini hesap ve belgeler üzerinden inceleyerek düzenlediği raporları mütevelli heyete teslim eder.

Madde – 15:
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde – 16:
Yönetim kurulu üyelerinin vakıf çalışmaları nedeniyle yaptıkları giderler vakıfça karşılanır. Vakıf bünyesinde oluşturulan süreli ve süresiz komisyon veya istişare organı üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzuru yönetim kurulu belirler. Ayrıca vakıf personeline verilecek ücretleri de yönetim kurulu belirler.

Madde – 17:
Medeni kanunun 91/A maddesinde yazılı durumların gerçekleşmesi nedeniyle vakıf sona erdiği takdirde mal varlığı (İLİM-KÜLTÜR-SANAT VAKFI’NA) devredilir.

Madde – 18:
Bu vakıf senedinde belirtilmeyen hususlarda 903 sayılı yasa ve ilgili tüzük hükümler uygulanır.